Regulamin hotelowy

 

Regulamin hotelowy jest to dokument, spis norm i zasad obowiązujących gościa i pracowników. Każdy gość przyjeżdżając do hotelu i chcąc zameldować pobyt, musi zgodzić się na obowiązujący regulamin. Regulamin powinien zawierać postanowienia w zakresie wielu obszarów funkcjonowania hotelu. Po pierwsze określać dobę hotelową, jest to termin umowny, z reguły trwa 24 godziny. Doba hotelowa jest ustalana z kierownictwem. Powinno się w tym uwzględnić czas dla służby aby wyczyściła pokoje pomiędzy gośćmi. Regulamin powinien też informować o tym jak przedłuża się pobyt w hotelu, podejmuje lub użycza pokój osobom trzecim. Regulamin też miałby informować o obowiązującej ciszy nocnej. Hotelarze mają obowiązek zaspokoić wszystkim gościom ciszę i spokojny pobyt a w szczególności sen. Przeważnie cisza hotelowa obowiązuje od 22 w nocy do 7 rano. Regulamin ma mówić także wszystko o składaniu ewentualnej reklamacji. Do tego ma opisywać służby, które są świadczone bezpłatnie. Powinien także mówić o odpowiedzialności za utratę i uszkodzenie rzeczy, które wniesiona są przez gościa na teren hotelu. Miałby poruszać też kwestie związane z ograniczeniami w korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na mieniu hotelowym powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających. Regulamin musi na to zwracać uwagę by hotel był zabezpieczony przed takimi sytuacjami. Ponadto inne, specyficzne i ważne dla danego hotelu informacje powinien zawierać dany regulamin.

Obowiązek meldunku gościa hotelowego
Według prawa polskiego, każdy hotelowy gość ma obowiązek zameldowania się podczas pobytu w hotelu. Do meldunku niezbędny jest zbiór danych osób przebywających w obiektach hotelarskich. Prawo mówi, że należy prowadzić w formie tradycyjnej...